U bent hier: Home / Thema's / Zieke werknemer en transitievergoeding

Zieke werknemer en transitievergoeding

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen door Eerste Kamer. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. Dit onderdeel van de wet zou in werking treden per 1 april 2020, en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Wat houdt de compensatie transitievergoeding in?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is ook de transitievergoeding ingevoerd. Dit betekent dat alle dienstverbanden die 24 maanden of langer hebben geduurd en waarvan de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen, een transitievergoeding aan de werknemer is verschuldigd. Deze transitievergoeding is eveneens verschuldigd aan de zieke
werknemer die na 2 jaar ziekte uit dienst treedt. Deze maatregel wordt door werkgevers als zwaar en onredelijk ervaren en met deze wet krijgt de werkgever de mogelijkheid om gecompenseerd te worden voor de transitievergoeding die bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is betaald. Het maakt niet uit of het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is en ook de wijze van beëindiging speelt geen rol.

Regels voor de aanvraag

Aangezien de wet terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 heeft, is het raadzaam om een aantal documenten van (ex)werknemers te bewaren waarvoor u straks compensatie kan aanvragen. Bij de aanvraag moet u onder andere namelijk
overleggen een kopie van de arbeidsovereenkomst, het document waaruit volgt dat er is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (beschikking UWV of kantonrechter of vaststellingsovereenkomst), loonstroken, berekening van de
transitievergoeding (en gegevens die daarvoor zijn gebruikt) en een bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bewaart u ook de contactgegevens van de betreffende bedrijfsarts.

Afwijking transitievergoeding bij bedrijfseconomische redenen

Ook komt er met ingang van 1 januari 2020 meer ruimte om bij cao af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De huidige eis dat het alternatief financieel gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding komt te vervallen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die
de kans op nieuw werk vergroten. Het is niet langer mogelijk om voor andere ontslaggronden dan bedrijfseconomische redenen van de transitievergoeding af te wijken.

Advies

Mocht u binnen uw apotheek sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben verstrekt, dan is het raadzaam om de aanvraag voor compensatie nu alvast te agenderen en goed te bewaren. Zo kunt u de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding tijdig en compleet indienen. Let op dat de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding moet worden ingediend. Voor oude gevallen (voor 1 april 2020 betaalde transitievergoeding) moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend.

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top